بخش هورامی/

یوەمین انیمیشنو جهانی

سرویس: بخش هورامیکد خبر: 301070|18:25 - 1402/04/18
نسخه چاپی
یوەمین انیمیشنو جهانی
جامۆڵێ خاکی ایزیاوە کە نیشاندەرو کون تَرین و ج واقع یوەمین انیمیشنو جهانیەن،جامِ بە نەخش ونیگاری سور و ساد٘ە کە بە شیوازی فرە ژیرانە و بە آوەز و هُنر کیشیان.

به گزارش هزارماسوله ،جَ سرزمینوباستانی «شاری سوتە»و 65 کیلومتری شارو زابلو اُستانەو سیستان و بلوچستانی و وەرهورزو ولاتو ایرانی،جامِوە هەڕین کەوت بەرۆ کە ویەردەش مگیلووە پەی پَنج هزارسالی چیولی.

 

سالەو 1983ێ عیسایی و شونەو تاوتوکاری و وشکنای و هَرمانەو باستانشناسِ ایتالیایی،جامۆڵێ خاکی ایزیاوە کە نیشاندەرو کون تَرین و ج واقع یوەمین انیمیشنو جهانیەن،جامِ بە نەخش ونیگاری سور و ساد٘ە کە بە شیوازی فرە ژیرانە و بە آوەز و هُنر کیشیان.

 

بزە و درخت؛اینە گردو آ رسم و نەخشەیەنە کە پو آ جامَیە کیشیان،یانی ج پَنج کەڕەتی ای بزێ بازی مەوەرۆ و ملۆ لاو درَختەکەی و گەلاو آ درەختیە موەرو،

 

ای پَنج فریم و جوڵە(حرکت)نمایشِن جَ یوەمین انیمیشنو جهانی کە شارو سۆتەو سیستانی و پَنج هَزار سالی چیولی(یانی هَزارەو یەرەمو وەلێو عیسای)وَشکریان و بە قلمی سادٚی کیشیان.

 

اندازەو ای جامولەو آوێ ۱۰cm و قُطرُ(خط گلێرگا)دەمەکەیچش(دهانە) ۸ سانتیمیترین و نا سَرو پایێوە و دماتەرو باستانشناسِ بە پیاد٘ەکَردەو نیگارێ ای جامەیە سەرو کاغذی تاواشا فیلموه ۲۰ سانیەیی(ثانیه) ج یوەمین انیمیشنو جهانی ساز بکەران کە بە انیمیشنو"بزە و درخت"نامیەن و بعنوان یوەمین انیمیشنو جهانی مَژناساش.

 

جَ بارەو ای انیمیشنەیە چن سالی چیولی«سیدمنصور سیدسجادی» چەمدٚار و سَرپەرسیارو تیمو تاوتوکاری شارە سۆتەی کە نزیکو ٤۰سالین چی سایتینە کارش کَردەن و باستانشناسی کاربلد و ازمون دیدەن،واتەنش:جمای ای بزێ بە لاو درخت و واردەو گەڵاو درختەکەی،پَنج کەڕەتِن و ڕسمەکە بە شیوازیوە سادە بەلام ژیرانە کیشیان سَرو آ جامَیە و چی رسم و نەخشەنە نە تەنیا جوڵەو  بزەکێ وَش وَشِ دیارەن بەلکو پڕای و بازەو ای حیوانە لینیە(اهلی)فرەخاس نیشانە دریان.

 

بڕی جَ تاڕیخەشناسێ مواچان:ج واقع نیگارەو قەدٚو ای جامَیە بازگۆ و نمایشێن ج داستان و ڕازێوە قەد٘یمیو ایرانی باستانی بەنامِ درختو اسوریک-ی(درخت آسوریک).

 

ای جامَ پَنج هَزارسالی چیولی و بە دَسی هنرمند یا هنرمندێ آ زمانەیە و جَ کەراخو گولو هامون-ی،خولقیان و وَش بیەن و بە واتەو باستانشناسەکان، پێسە چێوی ج ویەردەنە و ج هیچ یاگێوە تەری،نێزیانۆ و اینە پەی یوەمین جاریەن کە ج شارەسۆتەو سیستانی و گردو جهانیەنە،انیمیشنێ پۆ جامِ هەڕینیوە کەوتەن بەرو و حقیقتا آفرینەر و نقاشو ای چێرخاکیە جَ بابەتو هُنر و ڕفتارشناسی گیاندارێوە لینی پسەو بزێ و هَرپاسە جولەو وینەی (تصاویرمتحرک)و ظریف کاری ای جور خولقنایە سەرەش بیەنۆ.

 

هَر آ عانە موزەو ایرانی باستانی ای جامَ عەنتیکە نەخش دارەشە گل داوە و نیانش وەرو چەمو دوستداراو زانشتو باستانشناسی و تاریخ شناسی،تایوەت آ بەشە جَ تاریخ و ویەردەو ایرانی و ایسەتێ ای جامَ نا موزەو ایرانی باستانی جَ تارانەنە و بە جامو انیمیشنی نامیەن.

 

قابلو واتەیەن کە هۆرکڵاشتە و حفاری شاری سۆتەو سیستانی هەر جَ ساڵەو 1967ی عیسایی دَسش پَنەکَرد و ایسەیچ هەر پاڵو آ محوطه-ینە(پاڵو ڕاگا وجادەو  بەینو زابل-زاهدانی)،موزێوە جَ گردو آ دَسکَرد و چێوانە کە ایزیاینێوە،وَش کریان و گرد کسێ مَتاوۆ بلۆ دیەن و تماشا.

 

 

پانویس:

انَمَیشِن Animation

[فارسی-پویانمایی]

 

برای دانلود انیمشین کلیک کنید

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد