پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله18:41 - 1400/03/28
گزارش اختصاصی هزارماسوله

از روز انتخابات و حضور مردم در پای صندوقهای رای در شهرستان پاوه

گزارش اختصاصی هزارماسوله از روز انتخابات و حضور مردم در پای صندوقهای رای در شهرستان پاوه.

به گزارش هزارماسوله ،گزارش اختصاصی هزارماسوله از روز انتخابات و حضور مردم در پای صندوقهای رای در شهرستان پاوه.