ڕونمایی جە نیشانێ تازێو توییتری؛یاگێ پەلەوەری کەوەی،ایکس آمە

سرویس: بخش هورامیکد خبر: 301126|20:23 - 1402/05/08
نسخه چاپی
ڕونمایی جە نیشانێ تازێو توییتری؛یاگێ پەلەوەری کەوەی،ایکس آمە
پَردە جە لوگو و نیشانێ جدیدو توویتە-ی،جە لاو ایلان ماسک و لِندایاکارینو(Linda Yaccarino)،لادریا و پاجۆرە کە واچیان،نیانشانەرە لوگو پەلەوەری کەوەی پەی همیشەی لاشۆ و چی سَکۆ و پلتفرمەنە بسەڕیۆ.

به گزارش هزارماسوله ،  هەر آعانە کە ای لوگو تازە قەد٘و ساختمانو توییتری جە سانفرانسیسکونە نمایش دریا،«یاکارینو»مُدیر و کاربەدەسو سەرینو توییتری نویستش:ایکس نا چێگەنە، بەیدێ ای هەرمانێ بەرمێ ڕاوە و انجامش بد٘ەیمێ.

فرەی جە کاربەرێ ای پلتفرمەیە بە

هَشتَگو خواحافیظ توییتر(Goodbye Twitter)،پی واڕیای و عَیوَض بیەی، ڕزای نیەنێ و جە لوگو و نیشانێ تازێو توییتری انتقادشان کەردەن و مواچان شناس و هویت و برندو توییتریشان دۆڕنان.

ڕو یَکشەمەی،ایلان ماسک داواش کەردەبێ جە کاربرێ و گردو آ کەسانە کە چی پلتفرمیە استفادە مەکەران تا نظر و واست و داواکاریشان جە بارەو واڕیای رَنگو سایتەکێ جە کەوەی پەی سیاوی،بکیانان پەی توییتری و شۆنیەرە بە وەزنایرەو لوگو جدیدو ایکسی سەرو ای سَکۆیە،نویستش:

ایمە مشیۆ جە بِرَندو وەڵینو توییتری و هەرپاسە گردو پەلەوەرەکانش خواحافیظی بکەرمێ.

پاسە کە وردەکاری ای اَوەواڕیایە و پاجۆرە کە قَرینە نیشانە مد٘ۆ،آرمان و اهداف و دماڕۆ و جە واقع توەنەو بنەڕەتو ایکسی سەرو دَنگ و رَنگ و پیام کیاستەی و وجاردەی و بانکداری مەنریۆرە و هەرمانە مەکەرۆ.

ماوێ فرەن«X»جە ویر و اَندیشەو ایلان ماسکیوە بنەش کواینە و هَمیشەیچ واتەنش حەز مەکەرۆ و وەشش مەی و علاقەی فرەش بە حَرفوXی هەن و هەر جە چن مانگێ چیوەلی،و بە واڕیای و دَسکاری ای پیام کیانەیە،شِنیانە سەرو لوگوکەیچش و پیجۆرە یاوا پا آواتیشە و نامێ ای پلتفرمیشە واڕا.

قابلو واتەیەن کە لوگو تازەو توویتەی، Xێ بە رَنگی چەرمەن بە پَشت زَمینێوە سیاوی کە برێقە مەد٘وە.

لوگو وەڵینو توییتری،ساڵەو 2012ی عیسایی و جە لاو گرویە یەرە نَفَرەی وەش بیەبێ.

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد